ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi nedir?

ISO 9001 Belgesi, Kalite Yönetim Sistemi, bir kuruluşu kalite bakımından idare ve kontrol için gerekli yönetim sistemidir. Ürün veya hizmetin kalite konusunda belirlenmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Temelinde ürün ya da hizmetin düzeyde en az kaynak kullanımıyla korunması yatmaktadır. Kullanıcının gereksinimleri gerçekleştirilmesi sürecinin tüm aşamalarındaki talimatlar, görev ve sorumluluk tanımları vb. ile belgelendirmesi, çalışanların eğitilmesi ve kalite konusunda bilinçlendirilmesi ile kalitenin planlanan tam olarak ve belirlendiği şekilde karşılanmadığı sürece kalite güvencesi sistemi tanımlanmış sayılmaz.

ISO 9001:2015 nedir? ISO 9001:2015’in Tarihsel Gelişimi

ISO, gönüllü olarak teknik standartlar geliştirmek ve uluslararası alanda standardizasyonu sağlamak amacıyla 1947 tarihinde kurulmuştur. ISO aralarında Türkiye’den de TSE’nin bulunduğu yaklaşık 140 ülkenin standartlar konusunda çalışan resmi temsilcilerinden oluşan uluslararası bir standardizasyon kuruluşudur. Kuruluşun kısa adı “ISO”dur (International Standart Organization).

1963 de MIL/Q/9858 (ABD de savunma teknolojisinde)

1968 de AQAP standartları (NATO üyesi ülkelerde)

1987 de ISO 9000 serisi (ISO tarafından)

1988 de EN 29000 standartları (CEN tarafından)

1988 de TS 6000 Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayımlandı.

1991 de TS EN ISO 9000

1994 de ISO tarafından revize edildi (9001:1994/9002:1994/9003:1994).

1996 da EN 29000 serisi EN ISO 9000 olarak yayımlandı.

2000’de ISO tarafından revize edildi ve 9001:2000 olarak yayımlandı.

2008’de ISO tarafından revize edildi ve 9001:2008 olarak yayımlandı.

SO 9001:2015 standardı 09.2015 tarihinde yayımlanmıştır. IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) 3 yıllık bir geçiş süresi (15.09.2018) öngörmüştür. ISO 9001:2008 sertifikalarının geçerlilik süresi 15.09.2018 tarihine kadardır. Mevcut ISO 9001:2008 sertifika geçerlilik tarihi 15.09.2018 tarihinden sonra olan müşteriler, belgelendirmenin sürdürülebilmesi için ISO 9001:2015 standardına uyumu sağlaması ve gerekli dokümantasyon revizyonlarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

ISO 9001:2015 Faydaları
Sunulan hizmetler konusunda güvence vermek,

Çalışanlarda kalite bilincini arttırmak ve çalışanların memnuniyetlerini sağlamak,

Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlamak,

Kurum içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlamak,

Kurum faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonu (altyapıyı) oluşturulmak,

Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapıyı oluşturulmak,

Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerini yapılabilmek ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarını kullanmak,

Uygun olmayan ürün/hizmetleri en aza indirmek,

Zaman ve diğer kaynakların daha etkin kullanımı ile verim artışını sağlamak.

ISO 9001:2015 belgesi ne kadar sürede alınır?
Standart, sistemin kurulması ve dokümante edilmesi için gerekli genel kuralları tanımlar. Bir ürüne veya kuruma ait değildir. Tüm sektörlere uygulanabilir. Bu nedenle kurum, kendi sektörüne göre standardı uygulamak zorundadır. Standardın kuruma adapte edilmesi; yapısına, personel sayısına, fonksiyonel durumuna ve yönetiminin inanmasına bağlı olarak uzun veya kısa zaman alabilir. KILAVUZ’ UN hedefi maksimum 3 aylık bir süredir.

ISO 9001:2015 Danışmanlık Sürecimiz

1- Projeye Başlangıç Hazırlıklarının Yapılması

Projeyi yürütecek çalışma ekibinin oluşturulması, uygun çalışma ortamı ve şartlarının belirlenmesi, gerekli standart ve kaynakların temini ve çalışma planının oluşturulması bu aşamada gerçekleştirilmektedir.

2- Mevcut Durum Analizinin Yapılması

Firmanın mevcut durum analizi için ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında değerlendirme yapılarak, yönetime raporlanmaktadır.

3- Gerekli Eğitimlerin Verilmesi

Kalite Yönetim Sistemi ve proje aşamalarının tanıtılması ve ilgili personelin bilgilendirilmesi maksadıyla eğitim verilmektedir. Bu kapsamda verilen eğitimler aşağıda tanımlanmıştır.

a-) ISO 9000:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

b-) ISO 9001:2015 Kalite Sistem Dokümantasyonu Eğitimi

c-) ISO 9001:2015 İç Tetkikçi Eğitimi

4- Sistem Dokümantasyonunun Hazırlanması
Gerekli dokümantasyon (Kalite El Kitabı, Organizasyon El Kitabı, Prosedürler, Talimatlar, Formlar, vb.) hazırlanır.

5- Sistemin Uygulanması
ISO 9001:2015 standart gereklerine uygunluğu doğrulanan dokümantasyona göre uygulamalar hayata geçirilir. Uygulamalar incelenerek aksaklıklar belirlenir ve gerekli düzeltme önerileri değerlendirilerek işletmede düzeltici faaliyetler uygulanarak sistem iyileştirilir.

6- İç Tetkiklerin Yapılması
Sistemin kurulmasını müteakip firma içinde İç Tetkik eğitimi almış ekip tarafından tetkikler yapılır ve sonrasında sonuçlar üst yönetime rapor halinde sunulur.

7- Belgelendirme Başvurusunun Yapılması:
Sistemin hazır olduğunu değerlendirdiği taktirde, belgelendirme başvurusu müşteri tarafından ilgili belgelendirme kuruluşuna yapılır.

ISO 9001:2015 Maddeleri
Kapsam

Atıf Yapılan Referanslar

Terimler ve Tarifler

Kuruluşun Bağlamı

Liderlik

Planlama

Destek

Operasyon

Performans Değerlendirme

İyileştirme

tr_TRTurkish